Dostawa kamery hipespektralnej do siedziby zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego kamery hiperspektralnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=425420&r...


Pytanie 1 (2013-11-04)
Czy statyw, który posiada Zamawiający posiada możliwość użycia elementu mocującego (tzw. "release plate") w celu umożliwienia montażu na nim kamery wyposażonej w gwint 1/4?
Odpowiedź 1 (2013-11-04)
Zamawiający dopuszcza zarówno kamerę wyposażoną w gwint 3/8 jak i 1/4. SIWZ został zaktalizowany z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 2 (2013-11-08)
Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia tzn. czy [kamera] będzie przeznaczona do badań laboratoryjnych wewnątrz budynku czy na tzw. świeżym powietrzu?
Odpowiedź 2 (2013-11-08)
Kamera będzie wykorzystywana zarówno w laboratorium (w pomieszczeniu zamkniętym), jak i w warunkach pozalaboratoryjnych (na wolnym powietrzu).

Pytanie 3 (2013-11-08)
Czego zamawiający oczekuje ze szkolenia?
Odpowiedź 3 (2013-11-08)
Zamawiający oczekuje demonstracji działania oraz zasad użytkowania dostarczonego sprzętu, między innymi:

  • montaż/demontaż kamery z/do pojemników transportowych;
  • podłączanie do zasilania i komputera;
  • instalacja, konfiguracja i obsługa oprogramowania do akwizycji;
  • wykonanie rekalibracji (jeżeli dotyczy);
  • sterowanie procesem akwizycji;
  • BHP oraz inne zagadnienia konieczne do prawidłowego wykorzystania kamery.
  •  

Pytanie 4 (2013-11-08)
Jak długie ma być to szkolenie?
Odpowiedź 4 (2013-11-08)
Czas szkolenia to czas potrzebny na czytelne przedstawienie w/w punktów.

Pytanie 5 (2013-11-08)
Dla ilu osób [ma być to szkolenie]?
Odpowiedź 5 (2013-11-08)
W szkoleniu weźmie udział około 10 osób.

Pytanie 6 (2013-11-08)
Czy szkolenie na DVD będzie wystarczające?
Odpowiedź 6 (2013-11-08)
Zamawiający oczekuje obecności wykwalifikowanego personelu podczas instalacji i uruchomienia kamery w siedzibie zamawiającego, oraz w czasie szkolenia z zakresu użytkowania kamery.

Pytanie 7 (2013-11-15)
Czy wszystkie pola zawierające miejsce na treści do wypełnienia, które jesteśmy w stanie wypełnić na etapie przygotowania oferty powinny zostać uzupełnione (np. dane wykonawcy, numer zamówienia publicznego, proponowana kwota brutto, osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy, itp)?
Odpowiedź 7 (2013-11-15)
Tak, Zamawiający oczekuje wypełnienia pól możliwych do uzupełnienia na etapie składania oferty.

Pytanie 8 (2013-11-15)
Czy też projekt umowy ma zostać jedynie podpisany przez uprawnioną osobę bez wypełniania jakichkolwiek pól?
Odpowiedź 8 (2013-11-15)
Zamawiający oczekuje jedynie zaparafowania umowy, dla potwierdzenia wyrażenia zgody na jej zapisy.

Pytanie 9 (2013-11-15)
Czy wraz z ofertą muszą również zostać dostarczone podpisane załączniki do [projektu] umowy (kopia umowy, protokoły)?
Odpowiedź 9 (2013-11-15)
Zamawiający nie wymaga dostarczenia podpisanych załączników.

Załączniki: