Soft Computing and Distributed Processing

TytułSoft Computing and Distributed Processing
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2002
AutorzyPawlak Z
EditorSuraj Z.
Conference NameDecision Tables and Decision Spaces
Date Published6
PublisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Conference LocationRzeszów, ul. Sucharskiego 2